Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để thêm mã khuyến mãi?