Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể gửi bao nhiêu tiền?