Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể gửi gói dữ liệu không?