Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi bị tính phí trong một giao dịch không thành công?