Chuyến đến nội dung chính

Nếu không nhận được khoản tiền nạp, tôi có thể làm gì?